1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmete ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birim ve ofisleri, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir. .

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yürütülmesi, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin zevklerine, kullanımına göre özelleştirilmesi, alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları size, Şirketimize, Grup Şirketlerimize ve Şirketimize tavsiye etmek İş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemler, fiziksel güvenlik ve gözetimin sağlanması) Şirket lokasyonları, Grup Şirketleri müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, olay yönetimi, yasal uyum süreci, denetim, mali işler vb.), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hususların tespiti ve uygulanması amacıyla şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması. belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; İş birimlerimiz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmakta, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmekte ve tavsiye etmektedir. Kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemler, Şirket lokasyonlarının fiziki güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışan) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, yasal uyum süreci, denetim, mali işler vb.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerimize, Şirket yetkililerine. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda; Şirketimizin sözleşmesel ve yasal sorumluluklarını tam ve doğru olarak yerine getirmek. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KVK Kanunu.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. . Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişiye bildirilmesini isteme bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediğinden KVK Kanunu uyarınca başvurunuzu yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında Şirketimize yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve prosedürler aşağıda açıklanmıştır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri içeren talebiniz ve KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınız; info@selfcorner.co adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte Adres: 451 Wall Street, UK, London’a bizzat gönderebilir, noter kanalıyla veya işbu sözleşmede belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. KVK Kanunu veya ilgili formu info@selfcorner adresine gönderiniz. Güvenli elektronik imza ile .co’ya gönderebilirsiniz.